Skip to content
Foto: Akira Hojo/Unsplash.
Foto: Akira Hojo/Unsplash.
Debatt | Religionsfrihet

Utan religionsfrihet, ingen yttrandefrihet

Svenskarna tror sig vara toleranta, men den svenska staten tvekar inte inför att lägga sig i religionsutövning. Det menar debattören Jacob Rudenstrand, författare till Den första rättigheten, när debatten om religionsfrihet fortsätter.

Jag instämmer med Fredrik Thorslund om att religionsfriheten inte behöver förstärkas på det konstitutionella planet. Rätten att leva i enlighet med såväl religiösa som sekulära livsåskådningar är grundlagsskyddad i Sverige – det existerar ingen lag mot att vara bekännande kristen, muslim, jude eller ateist. Inte heller önskar jag särrättigheter för den del av befolkningen som har specifikt religiösa övertygelser, till exempel i abortfrågan. Även ateister kan trots allt hysa djupa samvetsbetänkligheter inför etiska frågor, även sådana där det för tillfället bara tycks finnas en given ståndpunkt. På samma sätt kan sekulära organisationer predika avhållsamhet på områden som står dem nära. Bland miljörörelserna finns det ofta gott om krav på olika livsregler.

Det jag ställer mig frågande till är snarare om vår höga bekännelse till tolerans och vidsynthet som svenskar verkligen är reell. Gillar vi olika? Tror vi på verklig tolerans? I synnerhet när vårt samhälle präglas av en stark sekulär kultur. Frågan hade varit lika giltig om situationen varit den omvända.

Visst förekommer det att religiösa företrädare gör anspråk på att just religiösa övertygelser är särskilt upphöjda, och därmed värda mer respekt. Men som jag skriver i min bok Den första rättigheten (Timbro förlag) är religionsfriheten inte bara en ”religiös” frihet. Det är friheten för varje individ att söka efter svaren på de stora frågorna: Vad är meningen med livet? I vad är människans identitet grundad? Vilken är människans plats i universum? Finns Gud? Även sekulära livsåskådningar försöker ge svar på dessa frågor.

Samtidigt går det inte att komma ifrån att religion för de flesta människor är något av det viktigaste och mest personliga de kan identifiera sig med; den formar såväl identiteten som vardagen på ett avgörande sätt. Den fria religionsutövningen är även en av de saker som totalitära stater varit mest intresserade av att begränsa och kontrollera – inklusive ateisters avvisande av en religion som de ser som förtryckande.

Just därför är religionsfriheten viktig.

Det är utifrån religionsfriheten som åsiktsfrihet, yttrandefrihet och mötesfrihet följer.

Men garanteras inte religionsfriheten redan av de övriga fri- och rättigheterna? Nej, för det är utifrån religionsfriheten som åsiktsfrihet, yttrandefrihet och mötesfrihet följer. Sådan är sekvensen i både FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och Europakonventionen.[1] Mötesfrihet förutsätter yttrandefrihet. Och yttrandefrihet förutsätter religionsfrihet. Man vill samlas för att säga något, men inte vad som helst. Och det man allra helst vill kommunicera är det man upplever som allra viktigast – och som staten eller majoriteten inte håller med om eller till och med vill begränsa. Religionsfriheten bär helt enkelt upp de övriga rättigheterna. Som huvudförfattaren till FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, Charles Malik, har poängterat: ”Utan den fullständiga och oförminskade rätten att tänka och tro fritt, bleknar värdet av de andra rättigheterna i relativ obetydlighet.”[2] Religionsutövning är heller inget som kan reduceras enbart till mötes- och yttrandefrihet. Till exempel fångas manlig omskärelse knappast in av mötesfrihet och yttrandefrihet.

Likheterna mellan en sekulär och progressiv åsiktskorridor och religiösa tabun är i alla fall slående.

Frågan är dessutom om inte de framväxande kraven på trygga rum, ”deplatforming” och inskränkningar av det fria ordet inom delar av akademin indikerar en närmast religiös likriktning. Likheterna mellan en sekulär och progressiv åsiktskorridor och religiösa tabun är i alla fall slående. Detta kunde The Economist konstatera senast i höstas då man noterade hur ”en ny generation progressiva återupplivar metoder kusligt lika den konfessionella statens, med moderna versioner av lojalitetseder och hädelselagar.” Även på arenor där det är tänkt att idéer och argument ska kunna brytas mot varandra kan religionsfriheten fungera som ett korrektiv mot en alltför dominerande hegemoni.

Staten bör vara neutral när det kommer till livsåskådningars och religiösa övertygelsers plats i det offentliga rummet. Samhället bör i sin tur vara pluralistiskt så att vi alla kan delta på lika villkor. Trots detta har statliga aktörer återkommande tagit ställning för strängare reglering på oproblematiska religiösa yttringar eller gått utanför sitt kompetensområde och haft egna teologiska synpunkter i fall som rör exempelvis samfundens teologiska övertygelser, konfessionella friskolors existens, bärandet av religiös klädsel och konvertiter i asylprocessen. I en demokrati där kyrkan är skild från staten är detta långt ifrån oproblematiskt.

Jacob Rudenstrand

Gillar du det du läste? Teckna en prenumeration på Liberal Debatt![1] I FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna kommer åsiktsfrihet och yttrandefrihet (artikel 19) och mötesfrihet (artikel 20) efter rätten till tanke-, samvets och religionsfrihet (artikel 18). På samma sätt kommer yttrandefrihet (artikel 10) och mötes- och föreningsfrihet (artikel 11) efter tanke-, samvets- och religionsfrihet (artikel 9) i Europakonventionen.

[2] Malik, Charles Habib. ‘‘The Universal Declaration of Human Rights,’’ i Free and Equal: Human Rights in Ecumenical Perspective, red. Otto Frederick Nolde (World Council of Churches, 1968) s. 11

Den svenska religionsfriheten är inte så stark som vi tror

Nej, Gud behöver inga särskilda rättigheter

Regeringens förslag öppnar för mer religiösa inslag i skolor