Skip to content
Foto: Per-Åke Adolfsson/Unsplash
Foto: Per-Åke Adolfsson/Unsplash
Debatt | Miljö

Därför behöver liberaler bry sig om miljön

Liberalismen har varit mycket framgångsrik, men till priset av en hotad miljö. Liberal Debatts tidigare redaktör Jörgen Ohlsson förklarar vilka två problem liberalismen måste ta tag i.

Liberalismen är den ideologi som i 150 år kämpat för frihet och demokrati och som skapat och skapar hopp hos människor. Det är den ideologi som i stort sett alla länder i västvärlden bygger sina samhällsstrukturer på. Välståndet har ökat och den absoluta fattigdomen har kraftigt reducerats, dock till priset av ett ohållbart överutnyttjande av naturresurserna och en ”fossilekonomi” som genererar allvarlig klimatuppvärmning.
Liberalismen bör fokusera på följande två långsiktiga problem och skapa tydliga strategier för att bidra till lösningar.

Den missbrukade ekonomiska friheten

Den auktoritära populismens framgång bygger på en kombination av auktoritära ideologier och ett växande missnöje hos befolkningarna med de västerländska parlamentens och regeringarnas bristande leveranser. De senaste 30-40 årens nyliberala influenser har skapat nya aristokratier i form av mycket stora monopol- och oligopolföretag, enorma förmögenhetsskillnader, och politiker som inte vill eller kan ta itu med problemen. Den liberala friheten har missbrukats och stimulerat girighet. Då dyker de auktoritära populisterna upp och erbjuder en ”folkets” lösning. De hävdar att lösningen består i att sortera människor i ”vi och dom” samt att det krävs en auktoritär regim för att lösa problem till priset av begränsade fri- och rättigheter.

De liberala fri- och rättigheterna och det demokratiska styrelseskicket måste ständigt försvaras. Liberaler måste därför tålmodigt visa på de frihetsinskränkande konsekvenser som dessa auktoritära ideologier leder till och ställa dessa i relation till socialliberalismens frihetliga samhälle. Det kräver i sin tur en upplyst befolkning och därmed stora satsningar på utbildning. Liberaler måste också göra upp med de nyliberala idéer som skapat de stora ekonomiska och politiska ojämlikheterna i många västländer. Först därigenom kan tilliten till liberalismen återvända.

Prioritera arbetet mot klimatuppvärmningen och miljöförstörelsen

Att reducera klimatuppvärmningen är en ödesfråga för mänskligheten. Inte så att homosapiens dör ut, men konsekvenserna blir dramatiska i form av stora befolkningsomflyttningar, allvarliga konflikter och försämrad levnadsstandard för stora delar av jordens befolkning. Framför oss har vi en nödvändig och omfattande global omställning till en fossilfri ekonomi. Ju längre vi väntar, desto högre blir omställnings- och konsekvenskostnaderna.
Om Sverige nollar CO2-utsläppen påverkas i stort sett inte den globala uppvärmningen. Men vi kan påverka genom att agera föregångare, framför allt inom EU.

Marknadsekonomins prisbildning är ett starkt instrument för övergången till den fossilfria ekonomin, men den måste kompletteras så att kostnaderna för klimat- och miljöpåverkan internaliseras i företagens beslut. Det innebär att det måste kosta att släppa ut koldioxid och att ”klimattullar” införs, helst globalt, för att handeln ska kunna ske på lika villkor mellan länder som lägger på koldioxidskatter och länder som inte gör det. Ja, det torde begränsa den globala frihandeln, men ansvar för planeten går före.

Det är hög tid att liberaler i Sverige och i andra länder med kraft lyfter klimatfrågan som en central profilfråga för den liberala rörelsen.

Liberalismen måste åter bli den dynamiska och radikala kraft som försvarar individens fri- och rättigheter samt vidareutvecklar välfärdssamhället under individuellt ansvar. Solidaritet och jämlikhet, är hörnpelare i det liberala samhället. Liberalismen måste bidra till att skapa ”kapitalismen 2.0” där girigheten begränsas och prissystemet används för att ge incitament till en hållbar klimat- och miljöutveckling.

Runt om i Sverige finns många människor som är liberaler men som inte röstar på ett liberalt parti. För att få ett starkt liberalt genomslag i politiken krävs att dessa människor samlas under ”en gemensam hatt”.
Liberalismen måste ”släppa sargen” som en förvaltarideologi för att istället åter bli en radikal kampideologi. Liberalismen behöver slå tillbaka de auktoritära populisternas och islamisternas attacker mot de liberala värdena, utveckla och utjämna välståndet inom ramen för naturens gränser samt aktivt bidra till att begränsa klimatuppvärmningen. Liberalerna har liberalismens framtid i sina egna händer.

Jörgen Ohlsson

Gillar du det du läste? Stöd Liberal Debatt genom att teckna en prenumeration!

"Staten ska inte överpröva mig som skogsägare"

"Att stå upp mot främlingsfientlighet och rasism är inte Annies projekt. Det är såna vi är"