Skip to content

Artiklar av Gustav Tranvik


Den felande länken i svensk religionsfrihet

Under det senaste seklet har relationen mellan religion och statsmakt omdanats i grunden. Gradvisa förändringar kulminerade i Svenska kyrkans separation från staten i slutet av ...