Skip to content
Linjetext

Fores tar kampen för den liberala demokratin

Ulrica Schenström. Foto: Fores

Under våren tillträdde Ulrica Schenström som vd för den gröna och liberala tankesmedjan Fores. I vilken riktning vill hon driva Fores? Schenström efterlyser konkreta reformer som motattack mot reaktionära strömningar – och menar att det är varje generations ansvar att försvara vunna friheter. 

För oss liberaler blåser det hård motvind. I vårt land och globalt sprids värderingar och normer som borde tillhöra det förgångna. De bakomliggande krafterna är uppenbara. 

Efter andra världskriget byggdes i vår del av världen samhällen grundade i liberala värderingar. Människorna hade fått nog av aggressiv nationalism. Liberal demokrati med fri- och rättigheter blev ett ideal där respekten för individen och toleransen mot ”den andra” växte. 

Statsmän från Europa och Nordamerika tog initiativet till Förenta Nationerna och Wienkonventionen om de diplomatiska förbindelserna. De principer, normer och värderingar som var deras utgångspunkt för förhandlingarna präglade sedan det nästkommande halvseklet. Just deklarationen om mänskliga rättigheter blev ledstjärnan. Nu har vinden vänt – igen. 

Demokrati som begrepp har tappat i värde och börjar snarare bli en symbol för ytterlighetspartier och extrema åsikter. I Polen har regimen avskaffat landets fristående högsta domstol. Ungerns ledare gör sitt bästa för att tysta universitet och icke-statliga organisationer. Europa fick Brexit och USA fick en ny typ av president. I Ryssland och Kina har grundlagarna förändrats så att presidenten kan sitta vid makten i princip hur länge som helst. 

De liberala värderingarna är hotade. Vi liberaler ser nu, nästan på daglig basis, hur den världsordning vi vuxit upp i successivt ifrågasätts, urgröps och förkastas. Detta utspelar sig på den internationella arenan, men blir också allt mer tydligt på den inhemska politiska scenen. 

Det senaste decenniet har en klyfta öppnat sig inom borgerligheten – om det ens går att tala om en distinkt borgerlighet längre. Rapporteringen om arbetslöshet, kriminalitet, skottlossningar, klaner, hedersvåld och andra problem som kopplas till invandring och utanförskapsområden har fått många att tappa tron på den svenska invandrings- och integrationspolitiken. Allt fler människor känner oro och otryggheten ökar samtidigt som många på allvar tror att vårt land hamnat på dekis eller ännu värre. Genomgående sprids föreställningen om att det är invandrarnas ”fel” och att den enda rimliga lösningen är en  kraftigt minskad migration till vårt land.

Den svenska omsvängningen går hand i hand med den internationella våg av nationalism, protektionism och tilltro till homogena kulturer som drar fram över världen. Denna reaktionära våg har förändrat det politiska landskapet både till höger och vänster i anti-liberal riktning. Värdeförskjutningen riskerar att förändra kommande generationers syn på den liberala demokratin, på fri- och rättigheter och på vikten av tolerans för överskådlig tid.

Men den fortsatta utvecklingen är inte given. För oss som delar de frihetliga idealen finns det inget skäl att huka sig i motvinden eller att retirera. Tvärtom bör vi gå till motattack, försvara vad liberalismen åstadkommit samtidigt som vi utvecklar vår agenda för en än liberalare framtid. 

När Ronald Reagan blev vald till guvernör i Kalifornien 1967 sa han:

”Freedom is a fragile thing and is never more than one generation away from extinction. It is not ours by inheritance; it must be fought for and defended constantly by each generation, for it comes only once to a people.”

Dessa ord har aldrig varit mer sanna än nu. 

Varje generation måste ta kampen för den liberala demokratin. Varje ny generation liberaler ärver den uppgiften. Det är inget vi kan svära oss fria ifrån eller kan vifta bort med hänvisning till att samtiden är svår. Globalisering och respekt för olikheter samt en föreställning om att framsteg är fortsatt möjliga, är för oss liberaler centrala insikter i denna strävan. Dessa punkter står i direkt kontrast mot den pågående värdeförskjutningen och de nya politiska strömningarna. 

Demokratin urholkas genom att reducera begreppet till enbart en fråga om huruvida det då och då hålls val. Den globaliserade världen var en möjlighet som steg för steg utmanas. Den förlegade idéen om ”Nationen först!” sprids, världshandeln ifrågasätts och frihandelsavtal sägs upp. 

Respekt för olikheter förkastastas direkt av många länder. Och det räcker med att vi blickar mot andra sidan Östersjön för att se hur HBTQ-rättigheter hårdfört utmanas. Toleransen mot människor med en annan livsåskådning än den egna minskar. Framtidsoptimism har ersatts av dröm om och en vilja att återvända till en inbillad guldålder.

Fores är inte en del av denna bakåtsträvande trend. Tvärtom vill vi göra allt som står i vår makt för att bryta trenden. Vi vill vara ett centrum för det liberala alternativet. Vi vill samla alla goda liberala krafter – oavsett om det rör sig om akademin, organisationer, partier eller enskilda – för att försvara det öppna samhället samt för att utveckla en agenda om en möjlig och bättre framtid. 

Fores strategi är tudelad. Agendan för framtiden handlar om att konkretisera vad som behöver göras. I ett första steg kommer Fores att tillsätta tre kvalificerade arbetsgrupper. Deras uppdrag är att ta fram seriöst grundade förslag till reformer, reformer som här och nu är politiskt möjliga och på riktigt. Reformer som berör oss alla både i  det lilla och i det stora. Fokus ligger på följande områden: produktivitet, tillit och trygghet, med avstamp i ett liberalt, grönt och frihetligt sammanhang.

Men för att lyckas vrida fokus mot en mer liberal och frihetlig inriktning behövs opinionsbildning och gemenskap. Hos Fores hänger de som bekänner sig till de liberala och frihetliga idéerna och vill sprida budskapet vidare. 

Ytterst står auktoritära och totalitära stater mot oss liberaler – stater där det talas om värdet av illiberal demokrati, stater med enorma resurser. Precis som det tidigare har varit genom historien. Vad historien dock lärt oss är att trots arméer, pansarvagnar, hemlig polis, fängelser och murar i förtryckets tjänst så kan friheten segra till sist.

Ulrica Schenström är vd för den gröna och liberala tankesmedjan Fores.

ulrica.schenstrom@fores.se
@USchenstrom