Skip to content
Kommentar

Kriminalisera mindre – lyssna på vad LUF egentligen säger

Många har på sistone känt sig manade att markera att de inte kan tänka sig att ha sex med lik eller sina syskon, och att andra helst inte heller borde vilja det.

Det är bra att det är klarlagt.

Följande kan dock tilläggas.

Att en handling är kriminell innebär att staten kan bruka våld mot den som man tror har utfört handlingen. Om man tycker 1) att våld eller hot om våld generellt sett inte är bra och 2) att människor borde ha ett stort utrymme att agera på sätt de själva vill, är det därför en rimlig utgångspunkt att man ska vara restriktiv med att kriminalisera saker.

Handlingar som det mot denna bakgrund är tveksamt att anse som kriminella, är sådana som beslutskapabla vuxna människor frivilligt utför – ensamma eller tillsammans. Och det oavsett om de allra flesta aldrig skulle vilja utföra handlingen.

Idén om personlig frihet blir tämligen betydelselös, om den inte även omfattar sådana handlingar som majoriteten i ett visst samhälle uppfattar som motbjudande.

Därtill kommer det faktum att handlingar utförs, oavsett om de är kriminella eller inte. Vissa kommer att, på grund av kriminalisering, utföras mindre ofta. Andra, där det sociala stigmat ändå är väldigt stort, kan man anta kommer att utföras ungefär lika ofta oavsett om de är kriminella eller inte. Moral, preferenser och sociala normer står inte och faller med lagreglering.

Kriminalisering handlar således till stor del inte om att hindra människor från att utföra handlingar, utan om att utsätta människor för lidande (straff) – eller i vart fall ett latent hot därom – på grund av handlingar som de utfört, och hade utfört oavsett om handlingen varit kriminell eller ej.

Slutligen: Att en handling inte är kriminell är aldrig detsamma som att den är offentligt påbjuden. Det är endast detsamma som att staten inte får utöva våld i form av straff mot en människa för att hon utfört den. Att reflexmässigt anse att allt man finner stötande eller problematiskt lika gärna kan vara kriminellt, är därför en inställning värd att utmana.

Emma Söderberg Majanen är biträdande redaktör för Liberal Debatt och jur. kand. Majanen har tidigare varit vice ordförande i Liberala ungdomsförbundet.

emma.majanen@liberaldebatt.se

@majanen