Skip to content

Olja räddar inte Grönland

På grönland genomsyrar möjligheten att hitta olja samhället på alla nivåer. Stora oljefynd skulle kunna möjliggöra självständighet från Danmark. Det skulle också kunna skapa arbetstillfällen och ekonomisk utveckling i en ekonomi som i dagsläget är beroende av fiske och ett stort årligt bidrag från Danmark, det så kallade blocktillskottet. Att hitta olja är något som många länder drömmer om, men kombinationen av stora oexploaterade områden och en extremt liten befolkning gör situationen på Grönland unik. Förhoppningarna är således stora bland grönlänningarna att landet ska gå från ett land av fiskare till ett land av oljemiljardärer. Men vad vet vi egentligen om möjligheterna?

För att kunna bygga en framgångsrik oljeekonomi krävs till att börja med att de geologiska förutsättningarna är tillräckliga. I Grönlands fall ser det gynnsamt ut. Våra beräkningar visar att man med 50 procent sannolikhet kommer att hitta utvinningsbara tillgångar motsvarande 29 procent av Norges historiska och beräknade framtida tillgångar och med 95 procent sannolikhet minst 8 procent. Med tanke på att Grönlands 57 000-hövdade befolkning bara är en hundradel av Norges är detta en mycket stor mängd.

När oljan väl börjar utvinnas kommer intäkterna från den att delas mellan oljebolagen och den grönländska staten. Trots att villkoren i de hittills underskrivna kontrakten inte ger tillnärmelsevis så stor andel till staten som motsvarande kontrakt i Norge är det fortfarande sannolikt att det blir en del pengar över från potentiella oljefynd. Dock kommer landets möjligheter att leva av oljetillgångarna också att bero på finansieringsbehovet och av befolkningens möjligheter att ta de arbeten som skapas i den nya oljesektorn. Det är här problemen börjar för Grönland.

Som nämndes tidigare är Grönland beroende av ett stort årligt blocktillskott från Danmark. Detta bidrag, och dess spridningseffekter, utgör i dagsläget två tredjedelar av Grönlands disponibla inkomst. Ett så stort bidrag påverkar ett land genom den så kallade holländska sjukan. Den innebär i Grönlands fall att det extra konsumtionsutrymmet används till att höja lönerna i ekonomin till en nivå som inte motsvaras av arbetskraftens produktivitet. Resultatet är att landets företag inte klarar av att sälja sina produkter utomlands och att landet tappar konkurrenskraft. Eftersom staten i detta fall är förhållandevis rik tas många verksamheter över av staten för att undvika massarbetslöshet. I Grönlands fall är 86 procent av arbetskraften statligt anställd. På detta sätt låses staten in i ett bidragsberoende som är svårt att komma ur.

Grönlands oljetillgångar skulle i första hand användas för att ersätta dagens blocktillskott. Men i en ekonomi utan en konkurrenskraftig privat sektor måste inflödet av oljepengar fortsätta i det oändliga för att situationen ska vara hållbar. Teoretiskt sett är det möjligt att konstruera sådana lösningar, exempelvis genom en oljefond med uttag som motsvaras av en årlig avkastning. Men våra beräkningar visar att sannolikheten för att kunna infria förhoppningarna om att nå Norges välståndsnivå är i det närmaste obefintlig vid dagens oljepriser.

I det specifika fallet Grönland kan också befolkningens möjligheter att ta de högspecialiserade jobb som skapas i oljesektorn ifrågasättas. Erfarenheter från andra länder visar att arbetskraft ofta hyrs in utifrån i den mycket internationella oljebranschen. Att uppnå spridnings- och läroeffekter i ekonomin blir i så fall svårt.

I ett större perspektiv har vi granskat möjligheten för ett land att skapa välstånd utan en internationellt konkurrenskraftig ekonomi. För många tycks olja betraktas som en vinstlott i ett internationella geologiskt lotteri där länder garanteras välstånd utan att behöva arbeta. Vi visar att till och med för ett så litet land som Grönland, med så stora tillgångar, är det i längden ohållbart att driva en ekonomi utan en konkurrenskraftig privat företagssektor. Det är kunnande och människors arbete som bygger välstånd, inte resurserna i sig. Olja kan vara en grund att bygga på, men inte en enskild hållbar lösning.

 

Michel Holmgrens och Erik Ronnles gemensamma masteruppsats med titeln Hydrocarbons in Greenland – Prospects for the Greenlandic Economy tilldelades nyligen Bertil Ohlininstitutets uppsatspris. Michael Holmgren har en kandidatexamen i ekonomi och Erik Ronnle är cilvilingenjör i ekosystemteknik.