Skip to content
Linjetext

Vi behöver diskutera fria tankar

De liberala studentförbunden får en allt tyngre roll i idédebatten. I var sin linjetext presenterar Centerstudenters och Liberala Studenters nya ordförande sina visioner för ett liberalare Sverige. 

Läs även:

Christoffer Heimbrand: Efter krisen börjar kampen för det öppna samhället

Sedan mitt första evenemang har Centerstudenter varit min plats för att diskutera tankar och idéer. För mig är det viktigt att Centerstudenter får vara just den platsen för alla frihetligt sinnade unga människor, en plats där politisk påverkan alltid förhåller sig till den grundläggande idédebatten. Det är då vi kommer göra oss rättmätiga som frihetens försvarare, något som med all sannolikhet också fortsättningsvis kommer att behövas.

Liberala förespråkare har en viktig roll i att sätta människan i centrum och tro på hennes förmåga att förvalta frihet och ansvar. När individen bär ansvaret för sitt eget liv har hon också störst möjlighet att utforma det likt hon själv önskar. Det är inte alltid enkelt, men människans komplexitet gör det omöjligt för någon annan, allra minst staten, att tillgodose hennes behov. Staten försöker ständigt ta sig an målet att åstadkomma gott och tjäna den stora massan. Men att tjäna majoriteten för att behålla makten, mynnar till slut ut i för stora befogenheter som inskränker respekten för varje människas frihet och rättigheter.

Frihet och äganderätt är grundförutsättningar för individens oberoende. Livet och framtiden ska inte stakas ut eller kontrolleras av någon annan, och man ska kunna välja sitt sammanhang och avsätta tid åt det man själv finner ett värde i.

När människor tillåts denna frihet och kan bedriva verksamhet utan statliga hinder uppstår också bättre förutsättningar för ett gott samhälle. Ett samhälle som bygger på ideella krafter och frivilliga transaktioner är ett samhälle som präglas av ömsesidig respekt.

Samtidigt finns det situationer då människan och samhället inte har de medel eller resurser som krävs för att hantera ett yttre hot. Det är i dessa situationer som staten behövs. I samband med
coronapandemins utbrott efterfrågar många människor att staten ska göra mer och många politiker ser krisen som en möjlighet att utöka sin makt genom tidsbegränsade förslag. Det finns dock inget så permanent som temporära regeringsprogram, för att citera Milton Friedman. Historiskt har vi sett hur sådana förslag leder till en större stat som stjälper människans skapandekraft och stryper den idérikedom som genererat individanpassade lösningar och ett friare samhälle där härstamning, kön och identitet spelar allt mindre roll.

Därför behövs Centerstudenter – för att stoppa politiska förslag som utökar statens befogenheter och för att ge utrymme åt den enskilda människan och det hon kan åstadkomma.

Julia Eriksson är juriststudent och ordförande för Centerstudenter.

@jjuliaerikssonn

julia.eriksson@centerpartiet.se