Skip to content
Tema

Politisk stimulans av kvinnors företagande

När det gäller jämställdhet är Kristdemokraterna regeringens mest utskällda parti. Riksdagsledamot Carolin Szyber utmanar bilden och beskriver här insatser för att på politisk väg främja jämställdhet mellan kvinnor och män.

Varför ska olika villkor gälla för den som bygger vårdboende eller förskola med skattemedel kontra den som driver det med skattemedel? Det som skiljer är att i den ena är det en stor majoritet kvinnor som arbetar, i den andra en stor majoritet män. Samma kvalitetskrav borde gälla för skattebetalarnas pengar vare sig det handlar om att bygga eller driva vårdboenden. Såväl Jonas Sjöstedt (V) som Stefan Löfven (S) har bestämt sig för det motsatta – för en ojämlik utveckling av den sektor som till stor del bärs av kvinnor.

”Jämställdhet är att båda könen får makt över sina liv, makt att forma sitt liv utifrån sina egna önskemål. Det är en viktig uppgift att undanröja traditionella föreställningar, fördomar, strukturer och juridiska hinder som försvårar och förhindrar jämställdhet mellan kvinnor och män.” (Från Kristdemokraternas principprogram)

Med denna definition fastslår Kristdemokraterna att jämställdhet är en politisk fråga, att det förekommer strukturell diskriminering av kvinnor i samhället idag och att politiken har en viktig uppgift i att undanröja dessa hinder. Syftet med jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom livets områden. Detta innefattar: en jämn fördelning av makt och inflytande, lika möjligheter till ekonomiskt oberoende, lika villkor och förutsättningar i fråga om företagande, arbete, arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetet.

Kristdemokraterna får ibland kritik på jämställdhetsområdet. Det dåliga ryktet beror dock inte av att den kristdemokratiska ideologin är vare sig patriarkal eller förespråkande av kvinnors underordning. De kristdemokratiska idéerna betonar i stället den unika personen, hennes värde och hennes inneboende rätt och längtan efter att utveckla sin fulla potential och få vara sådan just hon är. Problemet för Kristdemokraterna har snarare varit att frågan om jämställdhet inte haft tillräckligt hög prioritet bland partiets främsta företrädare och att andra partiers företrädare, med andra ideologiska glasögon, har fått formulera såväl problemen kring jämställdhet som tänkbar lösningar. Om de föreslagna lösningarna bygger på en kollektivistisk analys är det naturligt att det utifrån en kristdemokratisk utgångspunkt är problematiskt att stödja dessa lösningar. Brister på jämställdhet i dag beror på strukturer och värderingar i samhället. En minskad valfrihet tvingar in män och kvinnor i olika roller. För Kristdemokraterna, som är ett parti som värderar valfrihet högt, kan det därför ibland verka svårt att hitta lösningar på vissa jämställdhetsproblem. Men jämställdhet får inte bara handla om ekonomi och föräldraledighet, utan också om allas lika värde och verklig valfrihet. Att man före epitet som kvinna och man faktiskt är människa, som måste ges chans att förverkliga sina drömmar. Därför är det problematiskt att bara 25 procent av egenföretagarna är kvinnor. Män dominerar i de flesta näringsgrenar medan kvinnor dominerar inom personlig service.

Politiken bör stimulera kvinnligt företagande. Den politik som förs av Sjöstedt (V) och Löfven (S) har bestämt sig för det motsatta. I sin strävan att reglera och begränsa företagande inom välfärden slår de undan benen för engagerade företagare inom välfärden; företag som i många fall drivs av kvinnor och inte allt för sällan av utlandsfödda kvinnor. Lagen om valfrihet (LOV) ger positiva effekter på jämställdheten. Av alla företag som drivs inom ramen för LOV ägs, drivs och leds 80 procent av kvinnor. Den här utvecklingen, i en av de branscher där flest kvinnor arbetar, vill alltså Socialdemokraterna och Vänsterpartiet begränsa. De vill inte erkänna att valfrihet har ökat jämställdheten och stimulerar det kvinnliga företagandet.

Vänstern anklagar ”högern”/”borgerligheten” för att sakna lösningar. Det är fel. Det är vi som driver på för att öppna nya möjligheter, i enlighet med hur samhället ser ut i dag. Men vad vill vänstern? Tillbaka till monopolens tid? På vilket sätt frigör detta alla de möjligheter som ligger latent hos kvinnor som inte fått möjlighet att testa sina idéer?

Kvinnors företagande behövs och har betydelse för näringsliv och samhälle. Företagandet kan innebära nya karriärvägar och möjligheter för kvinnor att använda sin kapacitet, kompetens och kreativitet på nya sätt. Därför bör fler uppmuntras att driva företag i sektorer som de arbetat länge i, har kunskap av och vet hur de kan förbättra kvalitén exempelvis förskolor, skolor samt vård och RUT-företag. Politiken måste uppmuntra, inspirera och ge kvinnor möjlighet att ta steg de drömmer om men av olika anledningen inte riktigt haft möjligheter att ta.

Caroline Szyber
är riksdagsledamot för Kristdemokraterna.