Skip to content
Tema

Om Gud är mannen är mannen Gud

Inte ens i den lutherska Svenska kyrkan är kvinnans ställning okomplicerad. Är kristendomen alls förenlig med feminismen? Liberal Debatt bad Maria Nilsson ge sin syn.

Rubriken kommer från Mary Daly, amerikansk radikalfeminist och teolog. Går det att vara feminist och troende kristen? Nej, skulle ett stort antal kristna hävda och referera till ett antal bibelverser som de anser stå i motsats till feminismens grundläggande principer. Med lika stor bestämdhet skulle även flera femister hävda att Bibelns budskap är oförenligt med den feministiska grundtanken.

Först och främst ska poängteras att den feminism som diskuteras i texten är den liberala feminismen. Det vill säga en feminism som betonar frihet från könsroller och maktstrukturer som placerar männen som överordnade och kvinnor som underordnade.

Både befrielse och förtryck har rättfärdigats i religionens namn. Synen på bibeln som dömande, härskarlysten och daterad har formats genom år av övergrepp. De övergrepp mot kvinnor som har skett i kristendomens namn har dock skett mot bakgrund av en tolkning av Bibeln.

Vid all bibelläsning görs en tolkning, oavsett om du är evangeliskt kristen eller feministteolog. En av många skiljelinjer går mellan de som anser att de tolkar bibeln bokstavligt och de som gör en så kallad kontextuell tolkning. Vid det förstnämnda framhålls att ligga så nära bibelns urspungliga källor som möjligt framför allt i moraliska och etiska frågor. Den kontextuella tolkningen betonar det faktum att Bibelns budskap måste placeras i det sammanhang som dagens samhälle utgör eftersom den skrevs mot bakgrund av ett dåtida samhälle.

Feministteologin sätter inte bara in Bibeln i sitt samtida sammanhang utan gör så med avseende på att framhäva det skeva maktförhållande som rådde mellan könen. Den är kritisk i den meningen att den avser att blottlägga mannens överordning och kvinnans underordning medan det också finns konstruktiva strömningar, det vill säga en ansats att utifrån den blottlagda skevheten ge förslag till faktisk förändring i kyrkans ordning.

Det finns ett antal exempel på hur olika tolkningar kan leda till skilda slutsatser vad gäller kvinnans roll  som också speglar påstådda svårigheterna att vara både feminist och troende kristen. Rätten till fri abort är ett grundfundament för kvinnans frihet, medan motstånd mot fri abort ofta framförs från kyrkligt håll. Alla svenska kyrkosamfund var emot införandet av abortagstiftningen år 1974, vilken garanterar kvinnor fri abort upp till vecka 18.

Det finns inga bibelverser som uttryckligen talar om abort. Den del av kristenheten som är mot abort gör en tolkning av ett antal Bibelverser som kan antas framhålla att fostret blir till människa i befruktningsögonblicket. Här finns dock också bibeleverser som kan tolkas till att ett barn blir till först i födelseögonblicket. Återigen är det en fråga om hur man väljer att tolka bibeln. Svenska kyrkan har till exempel senare valt att acceptera och försvara den svenska abortlagstiftningen.

Ett annat exempel är kvinnans ställning i familjen, i församlingen och i samhället kanske det tydligaste exemplet på hur två tolkningstraditioner når olika slutsatser. Medan en bibeltrogen tolkningsspår har fokuserat på Paulus ord om att kvinnan ”skall tiga i församlingen”, och delarna från Efesiebrevet om att mannen är sin hustrus huvud och i likhet med hur församlingen underordnar sig Kristus skall kvinnan underordna sig sin man, det vill säga mannen är familjens överhuvud och satt att leda. En kontextuell inklusive feminist teologisk av dessa kontroversiella bibelversioner tar först och främst hänsyn till den tidsanda som rådde och den allmänna synen på kvinnan som underordnad mannen. Vissa framhåller också Jesus mer generella gärningar och det sätt på vilket han inte räddes att bryta konventioner. En ofta använd normerande vers och, som kan säga motsägas Paulus ord tidigare är: ”…Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus.“ (Gal.3:26-29). Tron är ingen privatsak har bland annat förre ärkebiskopen KG Hammar sagt, jag skulle snarare säga att din tolkning av tron är i högsta grad din privatsak. Det finns egentligen ingen motsättning mellan att vara troende kristen och feminist. Det är tolkningen av Bibeln som är det centrala och vilka delar som du låter vara fundamentala trossatser.

Maria Nilsson
troende kristen, feminist, liberal och ledamot av Liberala Kvinnors centralstyrelse.