Skip to content

I våra förfäders fotspår

Återigen blir det val till det folkvalda organet Sametinget. Det är det sjunde valet som stundar inför den sjätte mandatperioden. 8322 samer har valt att anmäla sig och också blivit medtagna på röstlängden, varav 3 898 personer (46,84 %) bor i Norrbottens län och 1 839 (22,10 %) i Västerbottens län. Drygt hälften är kvinnor och knappt hälften män. Således är nästan 70 procent av de röstberättigade boende i något av de län som har en ren som heraldisk symbol i länsvapnet. Vid tidpunkten för Gustav Vasas begravning år 1560 representerade nämligen denna symbol allt landet väster om Bottenviken och även i dag är det en viktig symbol för det samiska folket och vår kultur.

Man behöver inte vara upptagen på röstlängden för att vara same. Men samtidigt ger registreringen på röstlängden en möjlighet till oss samer att agera tillsammans och gemensamt. Den samiska kulturen bärs av enskilda individer som tillsammans utgör det samiska folket. Vår kultur består av många olika beståndsdelar, ingen mer värd än den andra. Den minst betydande delen av kulturen är inte mindre värd eller möjlig att avstå från i förhoppningen att övriga delar ohindrat ska få fortsätta att existera. Tiden har kommit då vi måste göra motstånd för att få behålla vår kultur och rätten till vårt land och vatten i det område som samer av tradition besitter och brukar.

Sedan den 1 januari 2011 så är samerna omnämnda som ett folk i Sveriges grundlag. Inte mer värt än det svenska folket men inte heller mindre. Det borde inte vara möjligt att bli erkänt som ett folk bara hux flux med tanke på alla mänskliga rättighetsaspekter som begreppet »folk« för med sig. Om lagstiftaren inte verkligen menade det som beslutades (två gånger och med val emellan) och om man inte var beredd på att sätta resurser bakom den förändrade statusen borde samerna inte ha kunnat erhålla omnämnandet som folk i grundlagen.

Man kan således med sannolikhet gränsande intill visshet anta att samernas erkännande som folk har skett efter noggranna analyser och politiska ställningstaganden innan utkastet till ny grundlag slutligen fastställdes av Sveriges Riksdag.

Dessvärre har ingen förändring i regeringens förhållningssätt gentemot det samiska folket och vår rätt till vår egen kultur kunnat skönjas. Visst är det bra med de erhållna jämställdhetsmedlen och utfallet för minoritetsspråklagen som noterats. Men det räcker inte, utan alla delar av vår kultur måste omfattas och beröras av den förändring som vi samer själva bestämmer. Den europeiska demokratin, om den baseras på en evig tillväxtbaserad ekonomi, har uppenbarligen inget bestående att erbjuda det samiska folket.

Det enda som den enskilde kan göra är att delta i Sametingsvalet. Genom ett ökat deltagande ökar dels legitimiteten för det folkvalda organet Sametinget, och dels förstärks väljarkårens vilja genom att utse de ledamöter och ersättare som på ett bättre sätt kan manifestera folkets önskemål.

Ett ökat deltagande i valet till Sametinget behövs för att visa det samiska folkets vilja att försvara vår kultur och vårt hemland emot den kolonisation som baserad på rasism förstör grunden för vår kultur och för oss samer. Utan en natur som uppfyller de krav som Sametinget fastställt exempelvis i livsmiljöprogrammet Eallinbiras så finns det en risk att vår kultur utarmas och att försvenskningsprocessen fortsätter. Och det femton år efter att dåvarande jordbruksminister Annika Åhnberg på ­regeringens vägnar bad samerna om ursäkt för de historiska oförrätter staten begått mot samerna.

Det samiska folket kan inte vänta längre på att ursäkten fylls med reellt innehåll. Genom att själva agera via Sametingets plenum kan vi med hjälp av folkrätten ta makten över vårt eget traditionellt nyttjade område och över vår framtid. Visst har de senaste 20 åren varit fyllda med misslyckanden hos Sametingets plenum. Men samtidigt har dessa år hjälpt oss att skaffa erfarenhet och kunskap. Idag besitter vi större kunskap om folkrättens möjligheter och har uttalad vilja att nyttja densamma för att föra vår talan och bevaka vår rätt. Och inte minst, det svenska folkets valda representanter har via beslut i Riksdagen bekräftat vår rätt!

Vi samer går till framtiden i fotspåren av våra förfäder. Förstör man fotspåren så förstör man vår framtid. Rösta i valet till Sametinget söndagen den 19 maj 2013.

 

Stefan Mikaelsson är sametingets ­ordförande (Sámedigge åvddåulmusj).